Autoškola Morávek

Autoškola Morávek výuka přihláška kondiční jízdy
Kontakt

Autoškola Morávek

 

Příčná 647

353 01 Mariánské Lázně

 

Tel.: 608 035 053

 

info@autoskolamoravek.cz

 

Odkazy a informace

 

Asociace autoškol občanské sdružení provozovatelů autoškol
ABC žáka autoškoly informace o průběhu autoškoly
BESIP  bezpečnost silničního provozu
Ministerstvo dopravy ČR webové stránky MDČR
Bodový systém jak fungují "trestné body" za spáchané přestupky
12bodů.cz vše o bodovém systému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematika bodového hodnocení řidičů (trestné body)

 

Systém bodového hodnocení řidičů

Bodovým hodnocením se zajišťuje sledování opakovaného páchání přestupků nebo trestných činů, spáchaných porušením vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích řidičem motorového vozidla nebo že se řidič porušování těchto povinností nedopouští.
Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem je obsahem Hlavy V zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů. Přehled jednání spočívajícího v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání je stanoven v příloze k tomuto zákonu.

 

 

Přehled ukládaných trestných bodů od roku 2011 ke stažení zde (PDF, 1470 kB).

 


Historie ukládaných trestných bodů v roce 2009 ke stažení zde (PDF, 4630 kB).

 

 

Absolvování školení bezpečné jízdy

Školení bezpečné jízdy, po jehož úspěšném absolvování dostane řidič potvrzení o řádném ukončení školení bezpečné jízdy, může provádět pouze subjekt, kterému udělil příslušný krajský úřad vyšší akreditaci k provozování školení bezpečné jízdy. Absolvování školení bezpečné jízdy, na jehož základě je možné následně požádat o odečet 3 bodů,
je v současné době možné ve společnosti Autodrom Most a.s. a také v Centru kurzů bezpečné jízdy v Sosnové.
Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, kteří mají zaznamenány v registru řidičů body za jednání zařazené do bodového hodnocení je obsahem Hlavy II vyhlášky č. 156/2008 Sb.

 


Podmínky pro následné odečtení 3 bodů

Podmínkou je podání písemné žádosti o odečtení bodů příslušnému registru řidičů
(dle místa bydliště), jehož přílohou je potvrzení o řádně ukončeném školení bezpečné jízdy ve středisku bezpečné jízdy, které nesmí být starší než 1 měsíc od podání žádosti. Řidiči nárok na odečet bodů vzniká maximálně jednou za kalendářní rok.

 

Formulář žádosti je k dispozici ke stažení zde (PDF, 320 kB).

 
 
Další podmínkou je, že ke dni ukončení školení nemá řidič v registru řidičů zaznamenáno více než 10 bodů za porušení právních předpisů ohodnocená méně než 6 body.
Tzn., že za každý jednotlivý přestupek nebylo zaznamenáno více než 5 bodů s celkovým součtem 10 bodů za všechny přestupky. Jsou-li splněny tyto podmínky, lze jednou
za kalendářní rok odečíst 3 body.
Vyplněnou žádost o odečtení bodů, včetně shora uvedené povinné přílohy, předloží žadatel na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností (ORP).
V případě, že bude registru řidičů, po podání žádosti o odečtení 3 bodů, před provedením záznamu v registru řidičů odečtení bodů, dodatečně oznámena skutečnost, ze které bude zřejmé, že k osobě žadatele bylo ke dni ukončení školení bezpečné jízdy pravomocně rozhodnuto o přestupku, nebo trestném činu, v jehož důsledku žadatel dosáhl více než
10 bodů, nebo který byl ohodnocený 6 a více body, nebo za který byl žadateli uložen trest nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, nárok
na odečet 3 bodů z dosaženého počtu bodů žadateli nevzniká a žádost žadatele správní orgán rozhodnutím zamítne. V případě, že bude taková skutečnost správnímu orgánu oznámena po vyhovění žádosti a provedení záznamu o odečtení 3 bodů z dosaženého počtu bodů, zakládá taková skutečnost důvod pro obnovu řízení podle ustanovení
§ 100 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Autoškola Morávek - Mariánské Lázně

Reference klientů

 

Všem vřele doporučuji, vstřícný přístup, trpělivost při praxi, ochota cokoliv vysvětlit. Zpětně mohu říci, že rozhodnutí pro AŠ pana Morávka bylo jedno z nejlepších. Děkuji.

 

Dagmar Pešulová

 

Tímto bych chtěla poděkovat učiteli, panu Morávkovi za jeho trpělivost, individuální přístup a umění učit. Doporučila bych všem jeho autoškolu i pro jeho dobrou náladu. Děkuji  

 

Ilona Štruncová

 

Doporučuji všem AŠ pana Morávka, pro jeho trpělivý, klidný a vstřícný přístup vůči
studentům. Zároveň také oceňuji jeho stálou ochotu přizpůsobit se mým, mnohdy
komplikovaným, časovým potřebám. Ačkoliv jsem AŠ p. Morávka při zápise na jeho kurz
vůbec neznala, zpětně mohu říct, že volba právě pro tuto AŠ byla mým nejlepším
rozhodnutím!

 

Simona Srkalová

 

S autoškolou jsem byl naprosto spokojen. Pan Morávek je výborný učitel ochotný cokoliv vysvětlit, naučit, přizpůsobivý k mému volnému času. Doporučuji.

 

Petr Žifčák

 

Byla jsem naprosto spokojena jak s přístupem vyučujícího, tak se způsobem výuky i autem. Nejvíce mi vyhovovala doba, ve které jsem se připravovala na závěrečnou zkoušku - flexibilita. Mohu vřele doporučit!

 

Marija Tolstová